Czym jest spółdzielnia mieszkaniowa

Data opublikowania: 25 października 2016

Według definicji spółdzielnia mieszkaniowa jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby członków o zmiennym udziale finansowym, które prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich działaczy.

Opierając się na informacjach prawnych zawartych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Z 2001r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848), głównym celem prowadzenia spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jej członków oraz ich rodzin poprzez dostarczanie im samodzielnych lokali mieszkaniowych, domów jednorodzinnych, a także lokali użytkowych. Ustawy te uwzględniają nie tylko zapisy dotyczące dostosowania zakresu działalności SM do warunków rynku i zasad konkurencji, ale również regulują status spółdzielni mieszkaniowej jako przedsiębiorstwa, mimo iż jej działalność nie zmierza do bezpośrednich zysków.

Piyaphat/bigstockphoto.com

Piyaphat/bigstockphoto.com

Cechy spółdzielni mieszkaniowej

 • dobrowolność przystąpienia: decyzja dotycząca członkostwa jest dobrowolnym wyborem każdej osoby; możliwość taka wiąże się z zasadą „otwartych drzwi”, czyli nieograniczoną liczbą osób należących do spółdzielni, a więc członkostwo może nabyć każdy kto wyraża taką chęć i kto spełnia wymogi zapisane w statucie;
 • zmienność w składnie osobowym: nieograniczona liczba członków; skład uzależniony jest od liczby osób przyjętych, wykluczonych, bądź skreślonych z listy członków;
 • zmienność kapitału: ze względu na zmienny skład osobowy spółdzielnia funkcjonuje ze zmiennym funduszem udziałowym, a mianem tym określa się sumę zadeklarowanych i wniesionych do spółdzielni udziałów jej członków; różnica zależna jest od liczby osób przyjętych, skreślonych i wykluczonych, a także od wpłat i wypłat udziałowych;
 • korporacja (zrzeszenie): spółdzielnia jest typem organizacji, do której założenia mają prawo zarówno osoby fizyczne, prawne, jak fizyczne i prawne; spółdzielnia powinna opierać się nie tylko na przeważającym filarze osobowym, ale przede wszystkim materialnym, który pomoże w realizacji jej celów;
 • prowadzenie działalności gospodarczej: cecha obligatoryjna spółdzielni, która odróżnia ją od pozostałych organizacji zrzeszeniowych, jak np. stowarzyszenie, nie posiadających takiego obowiązku; jeśli dana organizacja wykazuje cechy charakterystyczne dla spółdzielni, ale nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może zostać wpisana do ewidencji jako spółdzielnia, której przedmiot działalności ściśle określony jest w statucie;
 • samorządność: organy spółdzielni samodzielnie decydują o sprawach dotyczących ich kwalifikacji; każdy udziałowiec ma prawo udziału w zarządzaniu sprawami spółdzielni.

Działalność

Zgodnie z zapisanymi w statucie standardami, podstawowym przedmiotem działalności spółdzielni jest:

 • budowanie lub nabywanie budynków w celu rozdysponowania pomiędzy członkami spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych,
 • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia pomiędzy członkami spółdzielni praw własności do znajdujących się w nich lokali mieszkalnych, innych lokali użytkowych lub rozdysponowania udziałów współwłasności dotyczących garaży wielostanowiskowych,
 • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na członków spółdzielni praw własności do tych domów,
 • budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży bądź wynajmowania znajdujących się tam lokali zarówno mieszkaniowych, jak i użytkowych,
 • pomoc w budowaniu domów jednorodzinnych lub budynków mieszkalnych członkom spółdzielni,
 • zarządzanie nabytymi nieruchomościami stanowiącymi własność spółdzielni lub będącymi, na podstawie ustawy, mieniem jej członków.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *