Formy nabycia nieruchomości

Data opublikowania: 11 stycznia 2017

Polskie prawo przewiduje wiele form objęcia w posiadanie nieruchomości. Uzależnione jest to także od tego, czy jest to nieruchomość gruntowa, czyli po prostu działka z ewentualnym budynkiem, czy nieruchomość lokalowa – najczęściej mieszkanie.

Pierwszym sposobem objęcia własności jest zasiedzenie. Polega na tym, że właściciel nieruchomości nie używa jej, a w tym czasie inna osoba, zwana posiadaczem samoistnym, wykorzystuje ją do swoich celów. Jeśli przy tym zachowuje się jak właściciel, chociaż wie, że nim nie jest, to mówimy o posiadaniu w złej woli. Wtedy nieruchomość można zdobyć przez zasiedzenie po 30 latach. Jeśli posiadacz samoistny wie i okazuje, że nie jest właścicielem, to zasiedzenie staje się faktem po 20 latach. Dodatkowo, prawo przewiduje ochronę małoletnich. Bieg zasiedzenia nie może się skończyć przed upływem 2 lat od osiągnięcia przez nich pełnoletniości. Bieg zasiedzenia można przerwać przez dowolną czynność faktyczną albo prawną przed sądem, w celu potwierdzenia swojego prawa własności. W pewnych przypadkach także postępowanie mediacyjne przerywa bieg zasiedzenia.

Wkład własny do kredytu mieszkaniowego

fot. B-D-S/bigstockphoto.com

Jeśli podczas posiadania zmienia się posiadacz samoistny, to nowy może doliczyć sobie czas posiadania przez jego poprzednika. Jeśli poprzedni posiadacz był posiadaczem w złej wierze, to można sobie doliczyć okres posiadania przez niego nieruchomości tylko, jeżeli łącznie przekraczają 30 lat.

Kolejny, zdecydowanie najbardziej popularny sposób to zakup. Warto o nim wspomnieć ze względu na formę prawną przeniesienia własności. Sprzedaż nieruchomości musi się odbyć bezwzględnie w drodze aktu notarialnego pod groźbą nieważności umowy. Własność nieruchomości musi być także zmieniona w księgach wieczystych, którymi zajmuje się wybrany wydział odpowiedniego sądu rejonowego. Jeśli nieruchomość sprzeda nam osoba, która faktycznie nie jest jej właścicielem, to możemy być zmuszeni do jej zwrotu. Sądy przyjmują bowiem domniemanie, że skoro księgi wieczyste są jawne (tzn. możemy sprawdzić właściciela każdej działki, do której akurat mamy interes prawny), to każdy kupujący nieruchomość powinien orientować się w jej stanie prawnym z ksiąg.

Warto też wiedzieć, że nieruchomości nie można sprzedać ani kupić pod jakimś warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Taka umowa będzie ważna pod warunkiem, że strony zawrą dodatkowe porozumienie, w którym uzgodnią przeniesienie własności niezwłocznie.

Kolejna popularna forma nabycia nieruchomości to jej odziedziczenie. Obowiązują tu ogólne reguły dziedziczenia, a więc w przypadku, kiedy spadkodawca nie zostawi ważnego testamentu albo sporządzi go w niewłaściwej formie lub unieważni, to dokonuje się rozdziału spadku według kolejności ustawowej. Od dziedziczenia jest wyłączona osoba, która próbowała groźbą lub podstępem wpłynąć na zmianę testamentu albo go ukrywała, a także taka, która została wydziedziczona przez spadkodawcę. W tym ostatnim przypadku przysługuje jej tzw. zachowek. Jednak w kwestii nieruchomości najważniejsze jest, z punktu widzenia formalnego, aby uzyskać stwierdzenie nabycia spadku. Dokonuje to właściwy sąd rejonowy. Z kolei przed dowolnym notariuszem można poświadczyć dziedziczenie i dokonać działu spadku.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *