GUS – po latach będą wreszcie wskaźniki cen nieruchomości?

Data opublikowania: 22 lipca 2015

Ceny nieruchomości są istotne dla całej gospodarki krajowej, a obecne waloryzacje dokonywane na podstawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez prezesa GUS, nie odzwierciedlają zmian zachodzących na rynku nieruchomości. Ponadto Europejski Urząd Statystyczny, zobowiązał nasz kraj do przekazywania kwartalnych wskaźników zmian cen nieruchomości, w rozbiciu na rynek pierwotny i wtórny wraz z podziałem na województwa.

Wskazniki GUS

fot. Flynt/bigstockphoto.com

Prezydent podpisał przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązując GUS do rozpoczęcia publikacji wskaźników. Obwieszczenia będą ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego wskaźniki dotyczą. W przypadku braku wskaźnika dla danego rodzaju nieruchomości, obowiązujący będzie ostatni wskaźnik ogłoszony przez prezesa GUS. Przy użyciu wskaźnika, waloryzacje będą dokonywane w przypadkach: zwrotu bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości bez przetargu, wypłaty odszkodowań związanych z wywłaszczeniem, ustalenia na rzecz gminy wysokości opłaty adiacenckiej. Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 90 dni od daty ogłoszenia.

Do wyliczenia i aktualizacji wskaźnika zmiany cen nieruchomości, brane będą bieżące operaty szacunkowe, opracowywane przez rzeczoznawców majątkowych i przekazywane organom starostwa powiatowego. W sytuacji, gdy w skład nieruchomości wchodzi kilka nieruchomości o różnych funkcjach i rodzajach, waloryzacja będzie dokonywana na podstawie średniej ważonej wskaźników zmian cen. Gdy dla danego rodzaju nieruchomości nie ogłoszono nigdy wskaźnika zmiany cen – waloryzacja będzie dokonana na podstawie wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS. Wskaźniki pozwolą na waloryzację zobowiązań i należności właścicieli nieruchomości, oraz w pełni odzwierciedlą dynamikę zmian na rynku nieruchomości.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *