Jak odebrać mieszkanie od dewelopera?

Data opublikowania: 25 października 2014

Odbiór lokalu przez nabywcę jest zwieńczeniem współpracy między nim a deweloperem, trwającej od podpisania umowy deweloperskiej bądź umowy przedwstępnej. Jest jednocześnie najważniejszym punktem, który stanowi o tym, czy deweloper wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec klienta zgodnie z postanowieniami umowy.

Proces przekazania mieszkania jest złożony i składa się na niego kilka czynności, które deweloper lub strony łącznie muszą wykonać.

Niezbędne pozwolenia

Jeszcze przed wydaniem mieszkania nabywcy deweloper powinien przeprowadzić oddanie inwestycji do użytku, co jest dopełnieniem wszystkich formalności związanych z użytkowaniem budynku wobec organów administracji. Oddanie całej inwestycji jest niezbędne, by poszczególne lokale mieszkalne uzyskały w świetle prawa odrębność i stanowiły samodzielne nieruchomości. Deweloper musi więc wystąpić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, załączając do niego niezbędną dokumentację. Po przeprowadzeniu kontroli budynku, jeśli inwestycja nie budzi zastrzeżeń, organ wydaje stosowne pozwolenie. Dopiero od tego momentu budynek może być użytkowany, a każdy z nabywców ma prawo żądać od dewelopera przedstawienia pozwolenia na piśmie, przed przystąpieniem do właściwego odbioru mieszkania.

Jak odebrać mieszkanie od deweloperaPrzekazanie lokalu

Przekazanie lokalu powinno bezwzględnie odbywać się w obecności nabywcy, a jego niezbędnym elementem jest protokół odbioru, który strony powinny wspólnie sporządzić. Mimo iż ustawa nie określa dokładnie co powinno się w protokole znaleźć, dla bezpieczeństwa transakcji należy w nim umieścić jak najwięcej szczegółów. Niezbędne dane, jakie powinny w nim figurować, to imię i nazwisko, adres bądź firma nabywcy, dane adresowe dewelopera wraz z numerem z właściwego rejestru gospodarczego, data sporządzenia protokołu, data i numer umowy deweloperskiej, na podstawie której przedmiotowy lokal został nabyty. Ponadto do dokumentu należy wpisać wszystkie wady, które nabywca zauważył w chwili odbioru mieszkania, czyli wszystko to, co jest niezgodne z zawartą między stronami umową. Jeśli deweloper zobowiązał się do wykończenia i wyposażenia mieszkania, wszystkie jego elementy powinny również zostać ujęte w protokole.

Przeniesienie własności nieruchomości

Kolejnym etapem jest przeniesienie własności nieruchomości, którego należy dokonać w obecności notariusza, w postaci aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Od sporządzenia protokołu do przeniesienia własności może upłynąć nawet kilka tygodni, a terminy obu czynności powinny być wskazane w umowie. W momencie podpisania aktu własność nieruchomości przechodzi z dewelopera na nabywcę, który w zamian zobowiązuje się zapłacić ustaloną między stronami cenę. Przekazanie kluczy, jeśli nie zostało dokonane wcześniej, musi nastąpić najpóźniej na tym etapie.
Ostatnim elementem, który uczyni nabywcę formalnym i pełnoprawnym właścicielem mieszkania, jest wpis do księgi wieczystej. Budynki wielorodzinne objęte są jedną hipoteką, a deweloper w celu dokończenia transakcji powinien ustanowić odrębną własność dla sprzedawanego mieszkania. Z formalnego punktu widzenia nabywca staje się właścicielem nieruchomości w chwili wpisania go do księgi wieczystej, więc punkt ten jest niezmiernie istotny i nie może zostać przez dewelopera zaniedbany.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *