Jak przepisać mieszkanie na inną osobę?

Data opublikowania: 22 lipca 2019

Sprzedaż mieszkania nie jest jedynym sposobem na przeniesienie jego własności na inną osobę. Jeżeli chcemy przekazać nieruchomość konkretnej osobie, to są inne możliwości, by to zrobić.

Darowizna

Darowizna to bezpłatne przeniesienie własności nieruchomości na inną osobę z niemal natychmiastowym skutkiem. Z prawnego punktu widzenia własność jest przekazywana w chwili dokonania nowego wpisu w księdze wieczystej.

Warto jednak pamiętać, że darowizna może pociągać za sobą negatywne skutki podatkowe, np. w przypadku, gdy nieruchomość przekazywana jest osobie innej niż małżonek lub osoba spokrewniona w stopniu pozwalającym na pełne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. W całości zwolnione są bowiem tylko darowizny dokonywane na rzecz: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, pasierba, macochy i ojczyma. W innych przypadkach wysokość podatku może wynosić od 5 do 20 proc., w zależności od stopnia pokrewieństwa.

giggsy25/bigstockphoto.com

Ponadto, uczynienie darowizny na rzecz jakiejś osoby może wyłączyć ją z grona spadkobierców po spadkodawcy, który dokonał darowizny. Np. w sytuacji, w której spadkobiercami są zstępni i małżonek zmarłej osoby, darowizna może zostać zaliczona do schedy spadkowej i osoba obdarowana nieruchomością może zostać wykluczona z dziedziczenia pozostałego mienia. Szczególnie, jeśli darowane mieszkanie należało do głównych składników majątku zmarłego. Aby się przed tym zabezpieczyć, należy w umowie darowizny zapisać, że jej przedmiot nie podlega zaliczeniu do schedy spadkowej.

Dziedziczenie testamentowe

Spisanie testamentu jest sposobem na określenie udziału spadkobierców w masie spadkowej po śmierci spadkodawcy, szczególnie jeśli spadkodawca chce zmienić zasady dziedziczenia wynikające z przepisów. Może się jednak pojawić problem, gdy wszystkie osoby przewidziane do dziedziczenia z mocy ustawy nie otrzymają części spadku lub otrzymają część mniejszą niż powinny. Wtedy mają one prawo wystąpić z roszczeniem o zachowek. Zazwyczaj taka sytuacja dotyczy małżonka lub/i dzieci spadkodawcy, jeżeli w testamencie zostali pominięci. Przepisy przewidują, że zachowek w przypadku osoby pełnoletniej wynosi połowę ustawowego udziału, w w przypadku osoby niepełnoletniej lub niezdolnej do pracy – 2/3.

Testament jest sposobem na zmianę ustawowego podziału spadku. Jeśli spadkodawca chce przekazać np. nieruchomość konkretnej osobie, to lepiej skorzystać z zapisu.

Zapis windykacyjny

To szczególny rodzaj testamentu, sporządzonego w formie aktu notarialnego, w którym spadkodawca postanawia, że z chwilą jego śmierci dana osoba nabywa określony składnik mienia. Własność przechodzi jednak na wyznaczoną osobę dopiero po dokonaniu odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej, po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia lub stwierdzenie nabycia spadku.

Umowa dożywocia

To umowa, na mocy której nabywca nieruchomości zobowiązuje się do zapewnienia dożywotniego utrzymania osoby, od której ją otrzymał, w zamian za przeniesienie prawa własności. Nabywca nieruchomości ma prawo uczestniczyć w spadku na tych samych zasadach, co inni spadkobiercy i nie jest zobowiązany do zapłaty zachowków. By wypełnić warunki umowy musi jednak rzeczywiście dożywotnio utrzymywać zbywcę nieruchomości, nazywanego w tym przypadku „dożywotnikiem”.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *