Jak unieważnić uchwałę wspólnoty mieszkaniowej

Data opublikowania: 15 marca 2017

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową wiąże się z koniecznością organizowania zebrań, na których podejmuje się różnego rodzaju uchwały dotyczące części wspólnych budynków. Co jednak możemy zrobić, gdy na zebraniu przegłosowano uchwałę, z którą się nie zgadzamy?

Każdy właściciel lokalu, niezależnie od swojego udziału we wspólnocie i od tego, czy jest osobą fizyczną, czy prawną, może zaskarżyć do sądu uchwałę wspólnoty mieszkaniowej. Jednak nie zawsze mamy szansę wygrania sprawy, więc dobrze jest przeanalizować konkretny przypadek i sprawdzić, czy w ogóle mamy dobre podstawy do złożenia pozwu. Poza tym sprawa sądowa może popsuć nasze relacje z sąsiadami, więc najpierw warto spróbować rozstrzygnąć spór w sposób polubowny – znaleźć kompromis lub przekonać jak największą liczbę osób do naszych argumentów, by głosowały przeciwko decyzji, z którą się nie zgadzamy.

vladek/bigstockphoto.com

Jeśli jednak nie mamy innego wyjścia, podstawy do zaskarżenia uchwały są następujące:

  • narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością, np. prowadzi do wydatków, których można by uniknąć;
  • jest niezgodna z prawem – np. przydziela obowiązki osobom, które nie mają odpowiednich uprawnień;
  • jest niezgodna z umową między właścicielami lokali – zmiany tej umowy wymagają formy aktu notarialnego;
  • szkodzi interesom właściciela lokalu, np. w nieuzasadniony sposób zwiększa jego obciążenia finansowe związane z udziałem we wspólnocie.

Przy tym to my jako strona skarżąca musimy udowodnić, że co najmniej jedna z powyższych cech dotyczy zaskarżanej uchwały. Dlatego w pozwie musi się znaleźć odpowiednie uzasadnienie – np. powołanie się na odnośne przepisy, wyliczenie przewidywanych strat, na jakie uchwała może nas narazić itp. O ile to możliwe, zaproponujmy rozwiązanie, które nie narazi na szkodę innych właścicieli. Możemy wnieść o opinię biegłego, lecz tu musimy się liczyć z kosztami.

Na złożenie powództwa mamy 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu, a w przypadku, gdy głosowanie odbyło się w formie indywidualnego zbierania głosów – od otrzymania informacji o jej treści. W pozwie należy wskazać powoda i pozwanego; powodem jest tu właściciel lokalu (bądź grupa właścicieli), a pozwanym zawsze wspólnota mieszkaniowa. Do pozwu dołączamy treść uchwały, wyciąg z księgi wieczystej lokalu, a także umowę między właścicielami wspólnoty.

Jeśli wygramy sprawę, zaskarżoną uchwałę uznaje się za niebyłą. Sąd nie ma natomiast możliwości zmuszenia wspólnoty do podjęcia innej uchwały o określonej treści. Jeśli więc po uchyleniu danej uchwały jakaś kwestia pozostaje nierozstrzygnięta, wspólnota musi ponownie podjąć uchwałę w tej sprawie.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *