Jak wykreślić hipotekę?

Data opublikowania: 17 lipca 2017

Hipoteka powstaje z chwilą wpisu do księgi wieczystej i jest ograniczonym prawem rzeczowym. W przypadku spłacenia kredytu hipotecznego należy pamiętać o jej wykreśleniu. Samo spłacenie zobowiązania względem banku nie jest jednoznaczne z wykreśleniem kredytu z księgi wieczystej.

Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece: ”w razie wygaśnięcia hipoteki (co następuje z chwilą spłacenia kredytu) wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej”. Należy wykreślić ją, aby w przyszłości wpis ten nie wprowadzał w błąd potencjalnych nabywców mieszkania albo nie był przeszkodą przy staraniu się o nowy kredyt hipoteczny. Nikt poza właścicielem nieruchomości nie może tego zrobić.

zimmytws/bigstockphoto.com

Na początek należy pozyskać od banku, w którym był kredyt, oświadczenie o spłacie zobowiązania. Powinno ono zawierać informacje takie jak dane kredytobiorcy, numer księgi wieczystej, w które dokonany jest wpis, tytuł hipoteki wraz z wysokością zadłużenia, potwierdzenie, że zabezpieczony hipoteką dług został w całości spłacony, zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki razem ze wszystkimi wpisami, jakie się do niej odnoszą. Oświadczenie musi być podpisane przez dwie osoby, posiadające uprawnienie do reprezentacji banku. W przypadku, gdy wierzycielem nie jest bank, takie oświadczenie musi być potwierdzone notarialnie.

Z gotowym oświadczeniem należy złożyć wniosek w wykreślenie wpisu w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Wniosek składa się na specjalnym formularzu KW-WPIS – Wniosek o wpis w księdze wieczystej. Wniosek musi być prawidłowo wypełniony, zatem jeśli mamy wątpliwości, można skorzystać z pomocy pracownika sądu. Wniosek musi zawierać prawidłowo wpisany numer księgi wieczystej oraz wysokość kwoty hipotecznej. Musi być podpisany przez wszystkich wnioskodawców.

Pracownik sądu poinformuje nas także o wysokości opłaty sądowej, jaką należy wpłacić w kasie sądu. Obecnie jest to kwota 100 zł zgodnie z art. 46 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W kasie sądu otrzymamy znaczki skarbowe, które muszą być naklejone na wniosku.

Należy pamiętać o załączeniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Są to: oświadczenie banku o uregulowaniu zobowiązań, dowód uiszczenia opłaty sądowej. W niektórych sądach może być także wymóg przedstawienia dowodu, że osoby, które podpisały oświadczenie z banku, są jego reprezentantami.

Wykreślenie hipoteki następuje w drodze postępowania wieczystoksięgowego. Sąd w trakcie postępowania bada wniosek oraz załączniki, a także zapisy w księdze wieczystej. Procedura wykreślenia hipoteki nie jest trudna i nie wymaga żadnych rozpraw sądowych, może jednak potrwać nawet kilka miesięcy.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *