Kiedy można odmówić odbioru mieszkania?

Data opublikowania: 4 czerwca 2018

Odmowa podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest możliwa w określonych przypadkach. Lokal musi w sposób istotny różnić się od opisu w umowie. Przez istotne wady rozumie się takie, których nie można usunąć lub których usunięcie byłoby nieopłacalne.

Przykładem jest tu znaczna różnica powierzchni mieszkania w porównaniu z tą zapisaną w umowie. Zakres tej różnicy był nawet kilka lat temu przedmiotem sporu deweloperów z UOKiK. UOKiK zakwestionował umieszczony w Katalogu Zasad Umowy Deweloperskiej zapis o dopuszczalnej różnicy 2%. Jednak sądy stwierdziły, że taki zapis nie ma charakteru abuzywnego. Było to zgodne z opinią ekspertów, którzy uznali, że niewielkie różnice powierzchni są nie do uniknięcia, gdyż wynikają z samego procesu budowlanego. Jednak duża różnica uprawnia nabywcę do odstąpienia od umowy deweloperskiej. Kolejne znaczące problemy to np. inny układ pomieszczeń, brak balkonu czy zastosowanie innych materiałów budowlanych niż w prospekcie.

Zmiany w pozwoleniach na budowę

Jeśli stwierdzono usterki nadające się do usunięcia, np. niedomykające się okna czy nierówno otynkowane ściany, nie uprawnia to nabywcy do odmowy odbioru. Należy jednak wykazać usterki w protokole odbioru mieszkania, a deweloper jest zobowiązany do ich usunięcia lub do obniżenia ceny. Pamiętajmy przy tym, że deweloper nie może odmówić wpisania usterki do protokołu podczas odbioru.

Nawet jeśli nie wszystkie wady zostaną wykazane w protokole, np. dlatego, że ujawnią się już po odbiorze, nadal można żądać ich usunięcia w ramach rękojmi. Zależy to jednak od rodzaju wady. Przykładowo, przeciek nowo położonej instalacji można uznać za jej wadę wynikłą z winy wykonawcy. Natomiast w przypadku uszkodzenia mechanicznego (np. zarysowania drzwi) można przypuszczać, że mógł je spowodować właściciel mieszkania.

Mimo usterek protokół musi być podpisany. Następnie deweloper ustosunkowuje się do niego (ma na to 14 dni). Wymagana jest odpowiedź pisemna z wyszczególnieniem, co deweloper uznaje za wadę, a co nie. Następnie przewidziany jest miesiąc na usunięcie usterek – chyba że strony ustalą inaczej. Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca ma prawo wkroczyć na drogę sądową. W razie sporu dotyczącego uznania usterek, również można dochodzić praw przed sądem.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *