Podatek od nieruchomości 2018 – wzrost stawek maksymalnych

Data opublikowania: 12 października 2017

W 2018 roku wzrosną stawki za podatek od nieruchomości. Jak wynika z komunikatu Prezesa GUS z 11 lipca 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz. 697) w pierwszym półroczu 2017 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,9% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2016. Wynik ten ma wpływ na ustalane co rok przez Ministra Rozwoju I Finansów górnych stawek kwotowych podatków i lokalnych opłat. Dotyczy to także podatku od nieruchomości.

W praktyce oznacza to, że w 2018 roku stawki te wzrosną o 1,9%. Wzrost ten nie musi jednak oznaczać, że wzrosną wszystkie stawki, ponieważ zgodnie z zasadami zaokrąglania dokonuje się w górę do pełnych groszy.

fot. kadmy/bigstockphoto.com

Warto także zaznaczyć, że o wysokości podatków i lokalnych opłat w ostateczności decyduje gmina. Gmina nie może ustawić wyższych stawek niż te, które zostały ogłoszone przez Ministra. Może jednak wcale tych stawek nie zmieniać i wówczas obowiązywać będą te dotychczasowe.

Według obwieszczenia Ministra w 2018 roku obowiązywać będą następujące górne stawki. W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków będzie to 0,91 zł od 1 m² powierzchni. Grunty znajdujące się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych stawka wynosić będzie 4,63 zł od 1 ha powierzchni. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka to 0,48 zł od 1 m² powierzchni. Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego będzie to 3,04 zł od 1 m2 powierzchni.

Dla budynków mieszkalnych lub ich części przewidziane zostały stawki 0,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przewidziana stawka to 23,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym objęte zostały stawką 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń objęte zostały stawką 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Pozostałe budynki, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego mogą zapłacić nawet 7,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Podatek od budowli objęty jest  procentową stawką w wysokości 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *