Prawa członka spółdzielni mieszkaniowej

Data opublikowania: 3 grudnia 2018

Spółdzielnie mieszkaniowe mają za zadanie podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra oraz  zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków lokali oraz ich rodzin. Prawidłowe i harmonijne funkcjonowanie spółdzielni wymaga skoordynowanych prac nie tylko organów decyzyjnych, ale także wszystkich jej członków.

Kto może zostać członkiem spółdzielni mieszkaniowej? Mówi o tym art. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. I tak, członkiem spółdzielni może zostać osoba, która posiada spółdzielcze, własnościowe lub lokatorskie prawo do nieruchomości. Prawo do członkostwa posiada także współmałżonek właściciela lokalu.

Spółdzielnia mieszkaniowa

fot. vladg/bigstockphoto.com

Wszelkie prawa i obowiązki członka spółdzielni wyszczególnione są w zapisach statutowych. Dodatkowo wynikają one także z przepisów powszechnie obowiązującego prawa spółdzielczego:  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. To właśnie na podstawie zapisów zawartych w tych ustawach sporządzane są statuty spółdzielni, które regulują zadania, strukturę organizacyjną oraz specyfikę działania spółdzielni.

Jakie prawa przysługują  członkom spółdzielni mieszkaniowej, co to oznacza i co daje? Przede wszystkim są one równe dla wszystkich członków spółdzielni. Najważniejszym z nich jest możliwość brania udziału – osobiście lub przez pełnomocnika – w walnych zgromadzeniach oraz zebraniach grupy członkowskiej. Członkowie spółdzielni mogą również zwoływać walne zgromadzenia, ale przy aprobacie przynajmniej 1/10 członków. W trakcie walnego zgromadzenia mogą żądać rozpatrzenia wniosków dotyczących działalności spółdzielni.

Członkowie spółdzielni mogą też zgłaszać projekty uchwał w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Trzeba jednak mieć na uwadze, że projekt uchwały musi być poparty przynajmniej przez 10 członków spółdzielni. Ponadto mają też prawo do zgłaszania poprawek do uchwał już istniejących.

Członkowie spółdzielni mogą brać udział w głosowaniach oraz wybierać organy spółdzielni lub do nich kandydować.

Kolejnym przywilejem jest możliwość korzystania ze świadczeń spółdzielni opisanych w statucie. Oprócz tego każdy członek ma prawo do wglądu w wewnętrzne dokumenty spółdzielni, np.: protokoły, sprawozdania finansowe, umowy zawierane z osobami trzecimi (z wyjątkami), uchwały ustanowione przez zarząd spółdzielni itp. Zgodnie z prawem powinny być one udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

Należy jednak pamiętać, że członkowie spółdzielni nie tylko posiadają przywileje. Wśród podstawowych obowiązków znajduje się przestrzeganie praw zawartych w aktach prawnych i statucie spółdzielni. Ponadto każdy członek powinien dbać o dobro spółdzielni i umożliwiać jej realizowanie zadań statutowych.

Warto zapoznać się też z zapisami statutu spółdzielni lub jej wewnętrznymi uchwałami, ponieważ niektóre prawa i obowiązki członków spółdzielni mogą wprost z nich wynikać.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *