Służebność drogi koniecznej

Data opublikowania: 23 września 2019

Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, które obciąża nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości, nazywanej władnącą. Służebność drogi koniecznej ustanawiana jest w sytuacji, gdy jedna nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej.

Wiele nieruchomości nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, co utrudnia ich właścicielom przejazd do nich, a także swobodne użytkowanie. Wartość takiej działki na rynku również będzie z tego powodu niższa. W takiej sytuacji wyjściem jest ustanowienie służebności drogi koniecznej.

photoroman/bigstockphoto.com

Prawo do ustanowienia służebności wynika z kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 145 par. 1 k.c., jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

Ustanowienie służebności powinno się odbyć z możliwie najmniejszym obciążeniem nieruchomości służebnej, a osoba zainteresowana, w razie braku porozumienia z właścicielem gruntu, może tego dochodzić na drodze sądowej. Zgodnie bowiem z par. 2 przywołanego artykułu, przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej. Par. 3 wskazuje natomiast, że przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.

Ustanowienie służebności drogi koniecznej, jeśli właściciele działek służebnej i władnej nie porozumieli się w tym zakresie, wymaga złożenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości stosownego wniosku. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego odbywa się w trybie nieprocesowym, a wzmianka o jego istnieniu jest wpisywana do księgi wieczystej nieruchomości. Osoba, która żąda ustanowienia służebności, będzie musiała zapłacić właścicielowi działki służebnej za dostęp do drogi publicznej. Jeśli dostęp do drogi publicznej obejmuje przejazd i przejście przez więcej niż jedną działkę, należy we wniosku wskazać właścicieli wszystkich tych nieruchomości.

We wniosku o ustanowienie służebności należy ponadto ująć:

  • żądanie ustanowienia służebności,
  • numer księgi wieczystej nieruchomości władanej oraz nieruchomości służebnych,
  • dowód uiszczenia opłaty od wniosku (dokonuje się jej w kasie sądu lub na wskazany na jego stronie internetowej numer rachunku).

Sąd zleca biegłemu geodecie dokonanie oględzin wszystkich nieruchomości oraz wytyczenie drogi, która będzie najmniej uciążliwa dla nieruchomości obciążonych służebnością.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *