Środki z PPK a zakup nieruchomości

Data opublikowania: 5 marca 2020

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych dopuszcza możliwość pożyczenia zgromadzonych tam środków na cele mieszkaniowe. Mogą z tego skorzystać osoby, które nie ukończyły 45 roku życia.

Kupno mieszkania, jeśli odbywa się z udziałem kredytu hipotecznego, od kilku lat związane jest z koniecznością posiadania wkładu własnego. Obecnie jego wysokość wynosi co najmniej 10% wartości kupowanej nieruchomości, lecz wówczas kolejne 10% musi być dodatkowo zabezpieczone – albo w formie ubezpieczenia, które stanowi dodatkowy koszt kredytu, albo hipoteką na innej nieruchomości. Niektóre banki wymagają natomiast pełnej dwudziestoprocentowej wysokości wkładu własnego. Uzbieranie takiej gotówki stanowi problem dla wielu osób, które myślą o zakupie własnego mieszkania, dlatego też szukają one różnych rozwiązań, aby pokryć jego wysokość.

Daniel Wiedemann/bigstockphoto.com

Jedną z możliwości jest wykorzystanie na ten cel środków zgromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jak wynika bowiem z art. 98 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, środki te można wypłacić jednorazowo do momentu ukończenia 45 roku życia. Pieniądze te z założenia mają jednak zagwarantować wypłatę świadczeń na emeryturze, co oznacza, że trzeba je będzie zwrócić. Pożyczka ta jest nieoprocentowana, a jej spłata nie może się rozpocząć później niż przed upływem 5 lat od wypłaty i nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia ich pobrania. Środki te można przeznaczyć na sfinansowanie wyłącznie jednej inwestycji. Nie ma przy tym znaczenia, ile rachunków PPK posiada.

Osoby chcące skorzystać z tej możliwości mogą wypłacić do 100% kapitału zgromadzonego na PPK. Można je przeznaczyć na pokrycie wkładu własnego do kredytu hipotecznego zaciągniętego na:

  • sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,
  • zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
  • nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

Wypłata środków odbywa się na wniosek, który zainteresowany musi złożyć w instytucji finansowej prowadzącej PPK. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu następuje zawarcie umowy, w której wskazany jest cel wypłaty, czyli inwestycja, jaka ma być w ten sposób dofinansowana, zasady i terminy wypłaty oraz zwrotu środków.

Skorzystanie z takiej pożyczki nie jest obarczone obowiązkiem zapłacenia podatku od zysków kapitałowych, a taki powstaje jeśli środki z PPK chcemy wycofać przed ukończeniem 60 roku życia. Obowiązek podatkowy w przypadku pożyczki pojawi się wyłącznie w sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie zwróci całości lub części pożyczonej kwoty w ustalonym terminie. Podatek ten wynosi 19% i obliczany jest od kwoty pozostałej do spłaty.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *