Wspólnoty mieszkaniowe – zmiany przepisów

Data opublikowania: 13 maja 2019

W przypadku nieruchomości mieszkalnych posiadających minimum cztery lokale mają obowiązywać nowe zasady. Właściciele lokali w mniejszych budynkach będą podejmować wszystkie istotne decyzje odnośnie ich nieruchomości w formie uchwał.

Nadchodzą zmiany dla właścicieli mieszkań. Mowa w tym przypadku o zasadach zarządzania nieruchomościami. Rządowy projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości przewiduje pewne zmiany. Projekt wprowadza również zmiany do innych, obowiązujących już ustaw, m.in. o własności lokali.

Osoby, które mieszkają w budynkach posiadających minimum cztery lokalne mieszkalne, będą musiały powołać do życia jednoosobowy lub kilkuosobowy zarząd. To on będzie gospodarować danym budynkiem. Obecnie taki obowiązek jest, ale w przypadku budynków posiadających co najmniej osiem lokali mieszkalnych. Z kolei w blokach o mniejszej liczbie lokali mieszkalnych nie ma obowiązku powoływania żadnego zarządu. Wszystkie decyzje właściciele podejmować muszą jednomyślnie. Bardzo często prowadzi to do wielu konfliktów w temacie utrzymania nieruchomości, prac remontowych czy reprezentowania wspólnoty na zewnątrz. Ponadto taka wspólnota mieszkaniowa nie ma w zasadzie żadnej formy organizacyjnej. Nie istnieje żadna procedura podejmowania uchwał czy ich zaskarżania. Nie ma również obowiązku zwoływania każdego roku zebrań, które są podstawą do oceny funkcjonowania danej wspólnoty ze szczególnym naciskiem na gospodarkę finansową.

Dzięki planowanym zmianom także budynki liczące ponad trzy lokale mieszkalne będą rządzić się ustawą o własności lokali. Nie będą ich już obowiązywać przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności.

Stosowanie ustawy o własności lokali oznacza więc, że decyzje odnośnie danego budynku będą podejmowane w postaci uchwał, które właściciele lokali przyjmą większością głosów. Będzie ona liczona wielkością udziałów w danej nieruchomości. Im dana osoba posiada większy lokal, tym więcej znaczy jej głos. Oczywiście każdy właściciel lokalu mieszkalnego będzie mieć też prawo zaskarżyć uchwałę do sądu. Termin na złożenie wniosku wynosi sześć tygodni od dnia podjęcia uchwały.

Oprócz tego w życie mają wejść bardziej sformalizowane zasady dotyczące prowadzenia gospodarki finansowej danej wspólnoty mieszkaniowej. W praktyce będzie musiał być opracowany dla niej roczny plan gospodarczy. Z kolei rozliczenia finansowe będą musiały być prowadzone za pośrednictwem konta bankowego. Dodatkowo zarząd danej wspólnoty mieszkaniowej będzie musiał ze swojej działalności składać sprawozdanie. Stanowić ono będzie podstawę do udzielenia bądź odmowy absolutorium.

Jak na razie rząd zapewnia, że zmiany nie oznaczają dla właścicieli lokali mieszkalnych nowych wydatków, chyba że uznają oni za zasadne wypłacać członkom zarządu wspólnoty określone wynagrodzenie bądź postanowią zatrudnić zawodowego zarządcę nieruchomości. Tym samym nie trzeba obawiać się, że wzrosną koszty mieszkania w budynku wielorodzinnym.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *