Wywłaszczenie

Data opublikowania: 21 maja 2019

Wywłaszczenie to pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego – zwykle na nieruchomości. Właściciel ma zatem ograniczone uprawnienia dotyczące posiadania rzeczy, korzystania z niej bądź nią rozporządzania, a w niektórych przypadkach może zostać ich pozbawiony.

Wywłaszczenie dotyczy zarówno prawa własności, jak i prawa użytkowania wieczystego oraz innych ograniczonych praw rzeczowych. Organem wydającym decyzję o wywłaszczeniu jest właściwy miejscowo starosta.

www.BillionPhotos.com/bigstockphoto.com

Wywłaszczenie dzieli się na:

  • stałe – wydane na podstawie decyzji administracyjnej; ma charakter przymusowy, a sprzeciw wywłaszczonego nie ma znaczenia;
  • czasowe – 1) gdy prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego jest czasowo ograniczone z powodu konieczności wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej; i 2) gdy zachodzi konieczność czasowego zajęcia nieruchomości (nie dłużej niż 6 miesięcy) w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody; ten drugi przypadek nie dotyczy tylko inwestycji celu publicznego.

Wywłaszczenia można dokonać jedynie w sytuacji, gdy rzecz ma być wykorzystana na cele publiczne, np. gdy nieruchomość znajduje się na terenie, na którym taki cel publiczny ma być zbudowany. Rodzaje celów publicznych, do których wywłaszczenie ma zastosowanie, są wyszczególnione w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Są to m.in.:

urządzenia publiczne przeznaczone do zaopatrywania ludności w wodę i energię elektryczną oraz do odprowadzania ścieków;

  • drogi publiczne;
  • linie kolejowe;
  • drogi wodne;
  • lotniska;
  • pomieszczenia dla urzędów, sądów i prokuratur;
  • szkoły.

Wywłaszczenie przeprowadza się jedynie w sytuacjach, gdy nie ma innego sposobu na nabycie nieruchomości. Dlatego podmiot ubiegający się o wywłaszczenie wcześniej musi próbować nabyć nieruchomość w drodze umowy cywilnoprawnej i dojść do porozumienia co do jej warunków (etap rokowań). Jeśli to okaże się niemożliwe, może rozpocząć procedurę wywłaszczeniową. Za wywłaszczenie należy się odszkodowanie równe wartości nieruchomości lub prawa do niej. Nie bierze się natomiast pod uwagę utraconych dochodów ani przyszłych zysków.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *