Zabytek – jakie obowiązki ma właściciel?

Data opublikowania: 13 września 2018

Okazuje się, że wpis do rejestru zabytków wiąże się z wieloma obowiązkami, których celem jest zabezpieczenie i utrzymanie zabytku w jak najlepszym stanie oraz korzystanie z niego w sposób, który zapewnia zachowanie jego wartości.

Zabytek nieruchomy wpisywany jest do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź na wniosek jego właściciela. Ujawniane jest to w księdze wieczystej danej nieruchomości. Co ciekawe, od momentu wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia ogłoszenia decyzji, przy zabytku nie wolno prowadzić prac konserwatorskich, robót budowlanych i tym podobnych.

JulietPhotography/bigstockphoto.com

Na wniosek właściciela danego zabytku wojewódzki konserwator zabytków może przedstawić pisemnie zalecenia konserwatorskie. Określają one sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich. Ponadto znajduje się w nich zakres dopuszczalnych zmian, które w danym zabytku mogą zostać wprowadzone bez żadnych konsekwencji. Do tych zapisów właściciel budynku musi bezwzględnie się stosować i ich przestrzegać.

Niezależnie od obowiązków, które wynikają z opieki nad zabytkami, właściciel zabytku wpisanego do rejestru musi zawiadomić konserwatora zabytków o jego ewentualnym uszkodzeniu, zniszczeniu czy kradzieży jakiegokolwiek jego elementu i to w terminie maksymalnie 14 dni od dnia pojawiania się informacji o wystąpieniu danego zdarzenia. Podobnie jest ze wszystkimi zmianami stanu prawnego zabytku. W tym przypadku termin na powiadomienie konserwatora to 30 dni od chwili wystąpienia wspomnianych zmian.

Wojewódzki konserwator zabytków po uzgodnieniu z właścicielem zabytku może prowadzić jego szczegółowe badania. Właściciel musi mu udostępnić obiekt w celu przeprowadzenia badań. W przypadku odmowy konserwator może wydać decyzję nakazującą właścicielowi udostępnienie zabytku na czas potrzebny do wykonania badań. Jednak w praktyce nie może być on dłuższy niż 3 miesiące.

Ponadto osoba, która ma zamiar przeprowadzić przy zabytku roboty budowlane bądź roboty ziemne, ma obowiązek pokryć koszty badań archeologicznych i ich dokumentacji. Oczywiście o ile przeprowadzenie tych badań jest konieczne z punktu widzenia ochrony danego zabytku. Zakres tych badań ustala wojewódzki konserwator zabytków na podstawie stosownej decyzji. Co ciekawe, minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela w tym przypadku dotacji na przeprowadzenie badań archeologicznych i wykonanie stosownej dokumentacji wówczas, gdy koszty planowanych badań jest wyższy niż 2% kosztów planowanych działań.

Niekiedy istnieje możliwość wykreślenia danej nieruchomości z rejestru zabytków. Tak może stać się z zabytkami, które uległy zniszczeniu, co spowodowało utratę ich wartości historycznej, naukowej czy artystycznej, która była podstawą wpisania ich do rejestru zabytków. Postępowanie tego rodzaju wszczynane jest z urzędu lub na wniosek właściciela zabytku. Powoduje to automatyczne wykreślenie stosownego zapisu z księgi wieczystej nieruchomości.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *