Zakończenie budowy domu – formalności

Data opublikowania: 12 czerwca 2017

Prawo budowlane pozwala na dwie formy zakończenia budowy. Jest to zawiadomienie o zakończeniu budowy lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się, gdy kierownik budowy dokonuje ostatniego wpisu w dzienniku budowy. Do zawiadomienia należy załączyć dokumenty takie jak dziennik budowy, oświadczenie kierownika o zgodności wykonania budynku zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. W oświadczeniu tym powinien znaleźć się także zapis o doprowadzeniu terenu budowy do należytego porządku.

style-photographs/bigstockphoto.com

Kolejnym dokumentem jest oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jednak dotyczy to przypadków, gdy użytkowanie budynku jest od tego uzależnione. Wśród dokumentów powinny się także znaleźć potwierdzenia od dostawców mediów przyłączenia budynku do sieci oraz potwierdzenia związane ze sprawdzeniem instalacji wewnętrznych budynku takich jak elektryczna, grzewcza, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, szambo, urządzenia związane z kotłownią, węzłem cieplnym, kominem.

Należy także dołączyć powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, która zawierać musi informację od geodety o tym, że budynek jest usytuowany zgodnie z projektem budowlanym. Jeśli w projekcie nastąpiły zmiany, trzeba dołączyć także kopię rysunków z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami. Można dołączyć także opis tych zmian.

Jeżeli w ciągu 14 dni powiatowy inspektor nie zgłosi sprzeciwu, oznacza to tzw. milczącą zgodę i można planować wprowadzenie się do nowego budynku. Po tym okresie dokumenty od powiatowego inspektora są zwracane inwestorowi.

Bardziej skomplikowaną formą jest pozwolenie na użytkowanie. Jest to postępowanie administracyjne. Wniosek składa się z tych samych dokumentów, co zawiadomienie o zakończeniu budowy. Należy jednak załączyć dodatkowo oświadczenia o braku sprzeciwu czy uwag od Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej. Instytucje te muszą być wcześniej poinformowane o zakończeniu budowy.

Zgodę na użytkowanie w przypadku domów jednorodzinnych stosuje się najczęściej wtedy, gdy są znaczne odstępstwa od projektu budowlanego i nie ma na nie nowego pozwolenia na budowę. Dotyczy to dużych zmian np. w konstrukcji dachu czy bryły budynku.

Powiatowy inspektor może w trakcie budowy nałożyć obowiązek na uzyskanie pozwolenia, jeśli ma zastrzeżenia do prowadzonej inwestycji. Stosuje się je także wtedy, gdy właściciel budowy chce oddać do użytkowania część inwestycji, a resztę sukcesywnie wykańczać.

Przed wydaniem pozwolenia powiatowy inspektor sprawdza, czy budynek jest wykonany zgodnie z projektem. Sprawdza też wykonane instalacje, materiały, z których budynek powstał, oraz teren budowy. Kontrola jest bezpłatna, przeprowadzana w terminie 21 dni od złożenia wniosku. Obecność inwestora jest obowiązkowa. Po kontroli sporządzany jest protokół, który należy zachować. Uprawnienie do użytkowania pozwala na wprowadzenie się do budynku.

W przypadku wprowadzenia się do budynku bez uzyskania pozwolenia lub bez zawiadomienia, można zapłacić karę za nielegalne użytkowanie. Kary są wysokie – dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego może być to nawet 10 tysięcy złotych. Nakładane są w formie postanowienia i należy je opłacić w terminie siedmiu dni od doręczenia w kasie kasy właściwego urzędu wojewódzkiego. Kara nakładana jest na osobę, która nie dopełniła formalności.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *