Zmiana zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Data opublikowania: 27 maja 2019

Wspólnoty mieszkaniowe liczące więcej niż 7 lokali, muszą posiadać zarząd. Powoływany jest on przez właścicieli lokali i przez nich może być odwołany.

Kwestie dotyczące powoływania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, w tym powoływania i obowiązków członków zarządu, uregulowane są w ustawie o własności lokali. Zarząd powoływany jest przez właścicieli lokali wchodzących w skład wspólnoty. Może być jedno lub wieloosobowy. Jego zadaniem jest kierowanie sprawami wspólnoty, działanie w jej interesie, oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Jest również pośrednikiem w stosunkach między wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami lokali. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród ogółu właścicieli lokali lub spoza ich grona. Do obowiązków zarządu należy między innymi:

  • dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego,
  • zwoływanie zebrań właścicieli przynajmniej raz w roku,
  • prowadzenie dla nieruchomości wspólnej, określonej przez wspólnotę mieszkaniową ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,
  • składanie przed właścicielami lokali corocznego sprawozdania ze swojej działalności.

Właściciele mają również prawo do odwoływania lub zawieszenia w czynnościach członków zarządu. Nie wymaga to żadnego uzasadnienia, a odwołanie staje się skuteczne w chwili zawiadomienia członka zarządu o podjęciu takiej uchwały przez właścicieli.

Uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu podejmowana jest w drodze głosowania, które może mieć miejsce na cyklicznym spotkaniu wspólnoty, albo na podstawie głosów indywidualnie zbieranych. Głosować mogą wyłącznie osoby do tego uprawnione, w innym wypadku może to stanowić podstawę do uchylenia uchwały. Zebranie właścicieli odbywa się na wniosek zarządu lub zarządcy, którzy z oczywistych względów nie zawsze będą zainteresowaniu jego zorganizowaniem. Wówczas zebranie mogą zwołać właściciele lokali, którzy posiadają co najmniej 10% udziałów w nieruchomości wspólnej. Właściciele pozostałych lokali muszą w takim wypadku zostać powiadomieni o zebraniu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Może się zdarzyć, że zarząd, albo poszczególni jego członkowie, nie wypełniają swoich obowiązków lub działają na niekorzyść wspólnoty. W takim wypadku każdy z właścicieli lokali ma prawo żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o ustanowieniu zarządcy przymusowego, dotychczasowy zarząd zostaje automatycznie odwołany, a jego członkowie tracą prawo do dalszego sprawowania tej funkcji. Sąd wskazuje w postanowieniu okres, w jakim zarząd będzie pełniony przez zarządcę przymusowego. Jego odwołanie odbywa się na wniosek lub z urzędu, w sytuacji gdy nie zachodzą już przesłanki uzasadniającego jego powołanie, np. wybrania przez właścicieli lokali nowego zarządu.

Zarząd przymusowy jest więc sytuacją tymczasową, zostaje powoływany, gdy obecny zarząd nie spełnia swoich obowiązków i działa do czasu powołania jego nowych członków.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *