Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Data opublikowania: 7 października 2019

W czasach PRL powszechne było wywłaszczanie nieruchomości, przez co wiele osób straciło swoje majątki. Przepisy dają takim osobom prawo do odzyskania swojej własności.


W Polsce panuje bardzo silne przywiązanie do prawa własności, szczególnie jeśli mowa o nieruchomościach. Z tego powodu chętnie kupujemy mieszkania, zamiast je wynajmować. Ochrona prawa własności jest w naszym kraju bardzo silna, jednak istnieją sytuacje, w których może być ograniczona.

ilixe48/bigstockphoto.com

Właściciela można pozbawić jego prawa w drodze wywłaszczenia. Polega ono na pozbawieniu albo ograniczeniu prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Odbywa się to w drodze decyzji administracyjnej. Wywłaszczenie przeprowadzić można, gdy nieruchomość znajduje się na obszarach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne. Może również objąć nieruchomości, w stosunku do których wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jeśli tego celu nie można zrealizować w inny sposób, tj. na innej działce, wówczas dopuszczalne jest wywłaszczenie nieruchomości.

Aktualnie z prawa tego korzysta się rzadko, jednak najczęściej ma zastosowanie w przypadku inwestycji drogowych. Wiele lat temu jednak wywłaszczano nieruchomości pod budowę szkół, szpitali, czy bloków mieszkalnych. W wielu polskich miastach duża część budynków stoi na wywłaszczonych działkach. Zdarzało się także, że mimo wywłaszczenia inwestycje na danym gruncie ostatecznie nie powstały. To otwiera furtkę dla byłych właścicieli lub ich spadkobierców, którzy mogą próbować odzyskać nieruchomość.

Prawo to wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z jej przepisami poprzedni właściciel lub jego spadkobierca może żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, udziału w niej lub jej części, gdy nie jest ona już potrzebna do realizacji celu, określonego w decyzji o wywłaszczeniu. Osoby uprawnione muszą wystąpić ze stosownym wnioskiem o zwrot nieruchomości do właściwego starosty. Po przeprowadzeniu postępowania, w toku którego zostaną zweryfikowane przesłanki do zwrotu nieruchomości, organ administracji wydaje decyzję.

Organ ustala, czy rzeczywiście doszło do wywłaszczenia, a także kto jest uprawniony do żądania zwrotu. Prawo to nie będzie jednak przysługiwać, gdy nieruchomość została sprzedana, albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej, a także gdy na nieruchomości powstała droga publiczna. Najważniejszym jednak jest zweryfikowanie celu wywłaszczenia, oraz czy cel ten ustał, albo czy dana nieruchomość jest nadal niezbędna do jego realizacji.

Jeśli za wywłaszczenie wypłacono odszkodowanie, po odzyskaniu nieruchomości konieczny będzie jego zwrot. W przypadku gdy nieruchomość zostanie zwrócona, poprzedni właściciel otrzyma ją w stanie z dnia zwrotu. Jeśli więc na działce powstała inna inwestycja, niż przewidziana w decyzji o wywłaszczeniu, właściciel może dodatkowo na takim zwrocie zyskać.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *