Czy reforma planowania przestrzennego ograniczy rozlewanie się miast?

Czy reforma planowania przestrzennego ograniczy rozlewanie się miast?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem planowanych zmian w ustawie jest między innymi zapobieganie rozlewaniu się miast, z którym mamy do czynienia, gdy poprzez lokalizowanie zabudowy z dala od zagospodarowanych terenów, gminy muszą ponosić dodatkowe koszty budowy infrastruktury.

Zmiany zawarte w nowelizacji ustawy dotyczyć będą chociażby wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje te wydawane będą tylko na podstawie obowiązującego planu ogólnego, który w każdej gminie miałby powstać do 2026 roku. Ministerstwo chce, aby WZ ważne były przez pięć lat od momentu uprawomocnienia, co ma być wystarczającym czasem na realizację inwestycji przez inwestora.

Plan ogólny będzie nowym narzędziem planistycznym, aktem prawa miejscowego, który uchwalany będzie dla obszaru całej gminy. Dzięki planowi ogólnemu gminie łatwiej będzie tworzyć jej politykę przestrzenną, ponieważ zapisy planu będą stanowiły podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy, ale także do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zintegrowanych planów inwestycyjnych (ZPI). Plan ogólny ma mieć postać zwięzłego dokumentu, zawierającego konkretne ustalenia i ma zająć miejsce studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Strategia rozwoju gminy będzie z kolei zawierała zapisy dotyczące ogólnych kierunków jej polityki przestrzennej.

Na mocy nowelizacji ustawy wprowadzone mają również zostać tzw. zintegrowane plany inwestycyjne (ZPI), które uchwalane będą po podpisaniu przez dewelopera umowy urbanistycznej, w której zapisane będzie, jakie podejmuje on zobowiązania wobec gminy dotyczące np. budowy drogi. Obowiązkowa będzie też partycypacja społeczna, co stanowi uzupełnienie tzw. lex deweloper z 2018 roku. Ministerstwo zapewnia, że ZPI ułatwią gminom lokalizowanie nowych inwestycji na ich obszarze z zachowaniem zasad ładu przestrzennego i uwzględnieniem partycypacji społecznej. Zintegrowane Plany Inwestycyjne obejmować będą nie tylko inwestycje mieszkaniowe, ale też inwestycje prowadzone przez przedsiębiorstwa poszukujące terenów pod budowę nowych fabryk lub rozbudowę już istniejących hal produkcyjnych, czy magazynowych.

Dzięki nowym przepisom szybsze i łatwiejsze ma być również sporządzanie aktów planowania przestrzennego, w związku z możliwością zastosowania trybu uproszczonego procedury planistycznej w określonych przypadkach oraz ograniczeniem konieczności powtarzania konsultacji społecznych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada, że projekt nowelizacji ustawy trafi do konsultacji już w kwietniu i w większości zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Jedynie przepisy dotyczące rejestru urbanistycznego i cyfryzacji aktów planistycznych oraz związane z tym opłaty planistyczne wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.

Dodaj komentarz