Założenia nowej ustawy deweloperskiej

Założenia nowej ustawy deweloperskiej

Przez niemal 10 lat obowiązywania dotychczasowej ustawy deweloperskiej często słychać było opinie, że ustawa ta jest zbyt ogólna, a przepisy niewystarczająco precyzyjne, przez co nie spełnia ona oczekiwań. W związku z tym ostatnich kilka lat poświęcono na opracowanie nowego aktu prawnego, który wypełniłby dotychczasowe luki prawne, poprawiłby bezpieczeństwo obrotu prawnego i jednocześnie zapewniłby lepszą ochronę prawną nabywców zarówno lokali mieszkalnych, jak i domów jednorodzinnych. Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym uchwalono ostatecznie 20 maja 2021 roku. Przepisy tej ustawy, zwanej potocznie „nową ustawą deweloperską”, wejdą w życie już za kilka miesięcy, dokładnie 1 lipca 2022 roku.

Główny cel – zwiększenie ochrony nabywców mieszkań

Niewątpliwie pozytywnym aspektem tych zmian jest przede wszystkim wzmocnienie ochrony środków finansowych wnoszonych przez nabywcę. Zmian jest niemało, a wśród nich znajduje się m.in. prawo nabywcy do odmowy dokonania odbioru robót z uwagi na istotne wady, których deweloper odmówił ujęcia w protokole. Wprowadzenie tego zapisu jest niezwykle znaczące, bowiem dotychczas nabywca nie miał możliwości odmowy odbioru mieszkania czy domu z powodu wad, nawet gdy uniemożliwiały one użytkowanie lokalu. Kolejna ważna zmiana to tzw. domniemanie uznania wad. W przypadku gdy deweloper nie poinformuje nabywcy w ciągu 14 dni o uznaniu wad bądź odmowie ich uznania, zostanie przyjęte, iż deweloper wady te uznał. Co więcej, ma obowiązek usunąć wskazane wady w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu. Kolejną nowość zawartą w ustawie stanowi kompleksowa regulacja umowy rezerwacyjnej, której wcześniej również brakowało.

Największa zmiana – Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG)

Deweloperzy zostaną zobowiązani do odprowadzenia dodatkowej składki liczonej od ceny brutto lokalu. Wysokość składki zostanie określona w rozporządzeniu. Celem tej nowej instytucji jest ochrona środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców, w szczególności w przypadku ogłoszenia upadłości przez dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy. DFG będzie miał również za zadanie pokryć straty nabywcy, który odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie dewelopera i nie otrzyma zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Okres przejściowy

Nie należy jednak zapominać, iż przepisy dotychczasowej ustawy stosuje się dla przedsięwzięć deweloperskich, w których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed wejściem nowych przepisów w życie, tj. przed 1 lipca 2022 roku, jednak nie dłużej niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w  życie nowej ustawy. Okres przejściowy będzie zatem trwał do końca czerwca 2024 roku. Deweloperzy mają więc czas na przystosowanie się do nowych przepisów.

Dodaj komentarz