Deklaracje o źródłach ciepła

Deklaracje o źródłach ciepła

Do 1 lipca 2022 roku gminom przekazać należy informacje o źródłach ciepła, którymi ogrzewamy budynki mieszkalne oraz niemieszkalne.
Dotyczy to zarówno właścicieli domów, jak i mieszkańców bloków. W przypadku tych ostatnich, deklaracje o źródle ciepła składać będzie zarządca budynku.

1 lipca startuje obowiązkowy spis źródeł ciepła

1 lipca gminy rozpoczynają tworzenie bazy danych o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 15 stycznia 2007 roku, za źródło ciepła należy uznać połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła. Dotyczy to również źródeł spalania paliw o mocy do 1 MW.

Oznacza to, że do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) zgłaszać należy niemal wszystkie typy urządzeń, w tym instalację fotowoltaiczne, sieć ciepłowniczą, pompy ciepła, kuchnie węglowe, kotły, grzejniki gazowe, piece kaflowe, kozy, pompy ciepła, sieć ciepłowniczą, ogrzewanie elektryczne i kolektory słoneczne.

Obowiązku zgłoszenia nie podlegają natomiast niewielkie urządzenia elektryczne, np. grzejniki czy farelki, a także służące do innych celów niż ogrzewanie, jak piecyki gazowe do podgrzewania wody czy kuchenki.

Kto musi złożyć deklaracje o źródle ciepła?

Przekazanie informacji o źródle ciepła, którym ogrzewany jest domu lub mieszkanie, to nowy obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych, w tym handlowo-usługowych.

W przypadku budynków wielorodzinnych i bloków, ogrzewanych z jednego źródła ciepła — sieci ciepłowniczej, instalacji fotowoltaicznej, elektrycznej czy kotła węglowego, obowiązek zgłoszenia go do gminy ciąży jedynie na zarządcy, spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej.

Jeżeli lokale, nawet mimo istnienia sieci wspólnej, korzystają także z oddzielnych, własnych źródeł ciepła, np. pieców kaflowych lub kominków, muszą one zostać uwzględnione w deklaracji. W przypadku, gdy ta informacja nie jest znana zarządcy budynku, informacje o dodatkowych urządzeniach grzewczych powinni przekazać właściciele lokali.

Każda deklaracja powinna zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz adres siedziby. Oprócz tego konieczne są informację o ilości i typie źródeł ciepła, a także wykorzystywanych w nich paliwach.

Celem zbierania informacji jest monitorowanie istniejących źródeł ciepła i możliwość reagowania w momencie wysokiego zanieczyszczania powietrza, w tym wprowadzanie ograniczeń w używaniu konkretnych instalacji. Informacje do gminy składać można elektronicznie lub pisemnie do 1 lipca 2022 roku. Brak złożenia deklaracji w tym czasie skutkować ma mandatem w wysokości 500 złotych lub grzywną do 5 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz