Na czym polega egzekucja z nieruchomości?

Data opublikowania: 25 maja 2017

Egzekucja z nieruchomości jest to sposób dochodzenia roszczeń od dłużnika. Może ona nastąpić w przypadku, gdy długi wynikają z niepłacenia podatków lub rat kredytu. To rozwiązanie stosuje się, gdy długi są wysokie. Proces jest długotrwały i dosyć skomplikowany.

Egzekucję z nieruchomości rozpoczyna się poprzez wystawienie przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Jest to dokument, który stwierdza, że istnieje dług, roszczenia wierzyciela oraz obowiązek dłużnika. Sprawą zajmuje się komornik.

www.BillionPhotos.com/bigstockphoto.com

Początkowo komornik wzywa dłużnika do uregulowania należności w ciągu dwóch tygodni. Dłużnik w tym momencie dowiaduje się, że celem egzekucji długu jest przejęcie jego nieruchomości. Do wezwania do zapłaty załączony jest odpis tytułu wykonawczego. Do sądu prowadzącego księgi wieczyste przesyłana jest informacja o wszczęciu egzekucji. W przypadku, jeśli nieruchomość nie posiada księgi, składany jest odpowiedni wniosek do zbioru dokumentów o rozpoczęciu egzekucji. Z chwilą doręczenia wezwania następuje zajęcie nieruchomości. Oznacza to, że zajęta zostaje nieruchomość wraz z przynależnymi do niej prawami, pożyczkami, wierzytelnościami i przynależnościami.

Dłużnik może nadal korzystać z nieruchomości. Nie ma jednak prawa do rozporządzania nią. Nie może jej sprzedać, darować oddać w użyczenie itd.

Jeśli w ciągu dwóch tygodni dług nie zostaje uregulowany, komornik dokonuje opisu i wzywa biegłego do oszacowania wartości zajętej nieruchomości. W oszacowaniu podawane są osobno wartość samej nieruchomości oraz innych przynależności, takich jak urządzenia, wydzielone części. Dłużnik ma prawo do złożenia wniosku o wystawienie na licytację tylko części nieruchomości. Warunkiem jest, aby cena jej wywołania pokrywała zobowiązania wobec wierzyciela. Decyzję podejmuje komornik. Dłużnikowi przysługuje prawo do zaskarżenia opisu i oszacowania w ciągu dwóch tygodni od ich ukończenia.

Po dwóch tygodniach od uprawomocnienia się opisu i oszacowania komornik ogłasza termin licytacji. Informacja o tym podawana jest w sądzie lub urzędzie skarbowym bądź urzędzie gminy i zamieszczana w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Obwieszczenie musi zostać ogłoszone minimum dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji. Muszą się na nim znajdować dane dłużnika oraz nieruchomości, czas oraz miejsce licytacji, a także suma oszacowania i cena wywoławcza.

Licytacja jest publiczna. Przed licytacją uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. W przypadku wygrania suma jest zaliczana jako część wpłaty za nieruchomość, a w przypadku przegrania licytacji zostaje zwracana. Licytacja jest prowadzona ustnie. Wygrywa ten, kto zaproponował najwyższą cenę. Wpłaca on pieniądze za wygraną licytację i wówczas przysługuje mu prawo do przysądzenia mu własności nieruchomości. Jeśli nieruchomość nie zostanie zlicytowana komornik wyznacza kolejny termin licytacji, a cena wywoławcza jest niższa i wynosi ok 70% wartości nieruchomości.

Koszty za egzekucję ponosi z reguły dłużnik. W przypadku bankowych egzekucji jest to nawet 30% wartości długu. W przypadku kosztów egzekucji administracyjnej są to opłaty egzekucyjne, opłata manipulacyjna oraz opłaty za dokonanie czynności egzekucyjnych.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *