Świadectwo charakterystyki energetycznej – co warto wiedzieć przed zakupem mieszkania?

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co warto wiedzieć przed zakupem mieszkania?

Świadectwo charakterystyki energetycznej mówi o zapotrzebowaniu nieruchomości na energię. Dokument jest wymagany przy każdej transakcji sprzedaży lub najmu nieruchomości. Jakie informacje znajdziemy w świadectwie i jakie ma ono znaczenie dla kupującego lub najemcy?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania mieszkania lub domu na energię niezbędną w czasie użytkowania nieruchomości. W dokumencie znajdziemy informację, ile energii zużywa nieruchomość na potrzeby ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Świadectwo wymagane przy każdej sprzedaży lub umowie najmu

Od 28 kwietnia bieżącego roku świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy każdej transakcji sprzedaży mieszkania lub domu, a także w przypadku najmu nieruchomości. Za przygotowanie i przekazanie dokumentu jest odpowiedzialny właściciel nieruchomości. Świadectwo może mieć formę tradycyjną lub elektroniczną i jest ważne przez 10 lat, chyba że w międzyczasie zostanie przeprowadzony remont, po którym zmieni się zapotrzebowanie nieruchomości na energię.

Ważne informacje dla najemcy lub kupującego

Przed wprowadzeniem obowiązku posiadania dla nieruchomości świadectwa efektywności energetycznej kupujący lub przyszły najemca mógł poznać koszty utrzymania nieruchomości na podstawie rachunków za energię udostępnionych przez sprzedającego. Obecnie skondensowane dane przedstawione w czytelny sposób znajdują się w dokumencie, który jest przygotowywany na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Na pierwszej stronie znajdziemy podstawowe informacje o obiekcie, takie jak adres, kubatura, powierzchnia użytkowa, rok budowy oraz jego zdjęcia. Każde świadectwo posiada unikalny numer oraz datę ważności. Zasadniczą część dokumentu stanowią informacje o rodzajach źródeł energii i jej zużyciu, w rozbiciu na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, chłodzenie i oświetlenie.

Znajdziemy tam również dane dotyczące podstawowych parametrów techniczno-użytkowych takich jak kubatura, temperatura we wnętrzu, rodzaj konstrukcji oraz wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU, EK i EP w rozbiciu na poszczególne instalacje.

W świadectwie mogą się także znaleźć zalecenia dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej obiektu.

O czym mówią główne wskaźniki?

Podstawowe wskaźniki obliczeniowe, które są podane w świadectwie charakterystyki energetycznej to:

– EU — zapotrzebowanie na energię użytkową: wskaźnik ten określa ile energii potrzeba do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i przygotowania ciepłej wody w budynku w warunkach idealnych, przy założeniu 100% sprawności wszystkich urządzeń i braku strat energii.

– EK — zapotrzebowanie na energię końcową: wskaźnik określa zapotrzebowania na energię końcową, kupowaną od dostawcy, uwzględniając straty energii i sprawność używanych urządzeń. Na podstawie tego parametru, ogrzewanej powierzchni i ceny kWh od dostawcy, można obliczyć roczne koszty ogrzewania. Im mniejsza różnica między EU i EK, tym większa sprawność używanej w mieszkaniu lub domu instalacji.

– EP — zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną jako zapotrzebowanie referencyjne: wskaźnik ten to wartość energii, która musi być wydobyta u źródła, żeby pokryć zapotrzebowanie nieruchomości na ogrzewanie, przygotowywanie ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną i klimatyzację. Wartość ta pokazuje, ile faktycznie zużyjemy energii pierwotnej nieodnawialnej, aby zaspokoić te potrzeby.

Wskaźnik EP jest przedstawiany na świadectwie w formie suwaka, którego kolor przechodzi od zielonego (najmniejsze wartości zapotrzebowania na energię), przez żółty i pomarańczowy do czerwonego (największe wartości wskaźnika). W zależności od zastosowanej metody ogrzewania wartość EP może być wyższa od EK.

Dodaj komentarz