Czym jest nieruchomość rolna?

Czym jest nieruchomość rolna?

Osoby planujące budowę domu za miastem poszukują czasem do kupienia działki rolnej, ponieważ takie nieruchomości są zwykle tańsze. Warto jednak wiedzieć, czym różni się nieruchomość rolna od gruntowej i co trzeba zrobić, aby na działce rolnej postawić dom.

W kodeksie cywilnym znaleźć można kilka rodzajów nieruchomości – oprócz nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, definiuje on również nieruchomość rolną. Zgodnie z artykułem 46 Kodeksu cywilnego nieruchomością rolną jest każda nieruchomość, bez względu na to, czy jest zabudowana, czy niezabudowana, która służy do produkcji rolnej, chyba że plan zagospodarowania przestrzennego określa dla niej inne przeznaczenie. Nieruchomości rolne mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie obejmującej produkcję roślinną, zwierzęcą, ogrodniczą, sadowniczą lub rybną.

Zasady obrotu nieruchomościami rolnymi opisane zostały w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku. Przygotowując wycenę nieruchomości rolnej, wycenie podlega sam grunt lub grunt wraz z jego częściami składowymi, do których zalicza się budynki i budowle rolnicze, budynki mieszkalne, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, zasiewy i uprawy, plantacje kultur wieloletnich oraz drzewa i krzewy.

Aby zaklasyfikować nieruchomość gruntową, czyli część powierzchni ziemi, która jest czyjąś własnością, jako nieruchomość rolną, przyjmuje się założenie, że dana nieruchomość stanowi w całości lub części użytek rolny. Do użytków rolnych zalicza się grunty orne, grunty rolne zabudowane, łąki, pastwiska, sady, grunty zadrzewione i zakrzewione, rowy, a także grunty pod stawami. Jeśli nieruchomość gruntowa może wejść w skład gospodarstwa rolnego, wówczas można ją zakwalifikować jako nieruchomość rolną. Podstawą cechą nieruchomości rolnej jest to, że może być ona wykorzystywana na cele rolnicze. Przeznaczenie gruntów określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego. Jeśli zapisy planu mówią, że dana działka jest przeznaczona pod użytkowanie rolnicze, to nawet jeśli nie jest w danym momencie użytkowana rolnicze, i tak jest to działka rolna.

Przed zakupem działki należy sprawdzić jej przeznaczenie w MPZP, a jeśli dla danego obszaru plan nie został uchwalony, przeznaczenie terenu określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Aby móc użytkować nieruchomość rolną do celów nierolniczych i na przykład uzyskać pozwolenie na budowę na niej domu, konieczna jest zmiana przeznaczenia gruntu, czyli tzw. odrolnienie. Polega ono na wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej, a uzależnione jest od klasy gruntu na danym terenie. Wniosek o odrolnienie działki składa się we właściwym urzędzie gminy. Wnioskować może właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, dzierżawca, zarządca lub posiadacz samoistny. Rada gminy musi uchwalić zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli natomiast na danym terenie nie ma MPZP, można złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości, w której określone zostanie inne niż rolnicze przeznaczenie działki.

Dodaj komentarz